Co není z víry…

Zejména na sociálních sítích lze vypozorovat, že se lidé podvědomně obklopují přáteli, kteří sdílejí podobné názory a životní postoje. Je to asi normální, protože lidé chtějí mít své postoje a názory potvrzené plénem, aby si je tak legitimizovali a obhájili.

Hovořím-li o lidech, mám samozřejmě na mysli také křesťany. I my chceme mít své názory potvrzené, a to bez ohledu na jejich závažnost pro věčný život. Ve svém důsledku to přivodí, že se ze svého okolí snažíme eliminovat rušivé prvky, tedy poťouchlé jedince, kteří nám naše postoje a názory boří.

Apoštol Pavel o tomto modelu chování psal ve svém listu Timoteovi: „Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele.“ (2 Timoteovi 4:3)

Věřím tomu, že řada z nás v modlitbě spasení vydala svůj život Ježíši a věřím tomu, že jsme to mysleli naprosto upřímně. Uvěřili jsme Božímu slovu: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.“ (Matouš 6:33-34)

Je možné, že jsme postupem doby znecitlivěli, ža naše srdce postupně obrostlo tukem a že naše rozlišovací schopnost mezi dobrem a zlem otupěla. Možná jsme si zvykli na pohodlný život v námi definovaných mantinelech s našimi pravidly, do kterých tak nějak toho pánaboha zapasujeme, aby se tam vyjímal jako křížek na rozcestí.

Možná si občas vzpomeneme, že dříve to bylo jiné a chceme se k tomu vrátit. Možná chceme místo emocionálně vybičované atmosféry znovu zažít intimní Boží blízkost.

Pokud tomu tak je, pak prosím přemýšlejme o tom, co nám říkají lidé, se kterými si nemáme co říct, kteří mají na řadu věcí jiný názor. Přemýšlejme o tom, co tito lidé říkají a neřešme, kdo nám to říká. Přemýslejme o tom v kontextu Božího slova a nehledejme ospravedlnění ve výmluvě, že co není z víry je hřích. Asi si uvědomujeme, že cizoložství, krádež nebo podvod je hříchem bez ohledu na to, jak elegantně si to dokážeme pro vlastní uchlácholení ospravedlnit.

O víře

16. června 1757 (byl to čtvrtek) kázal John Wesley v Sunderlandu. Ve svém deníku si poznamenal: Sešel jsem se se společenstvím a řekl jim rovnou, že mezi námi nemá místa nikdo, kdo okrádá krále tím, kdo prodává nebo kupuje pašované zboží. To nestrpím, stejně jako nestrpím loupení na silnicích. Příštího dne jsem to zdůraznil každému členu zvlášť. Někteří nechtěli slíbit, že tak učiní, musel jsem je proto škrtnout. Asi dvěstěpadesát lidí bylo lepšího názoru.

V době, kdy řada církví bojuje z nezájmem a počet členů upadá, zní tato několik staletí stará slova nejen jako projev naprosté nelásky, ale zejména jako plýtvání potenciálem, který se ukrývá na židlích či v kostelních lavicích. Musím se přiznat, že jsem si na tento záznam z Deníku Johna Wesleye vzpoměl, když jsem tento týden pročítal útlou knížečku kazatele Ditricha Boenhoffera Následování, ve které celou první kapitolu věnuje tématu laciné milosti. Milosti, která nás ve skutečnosti odděluje od Krista, protože  popírá Krista a Jeho oběť. Přemýšlel jsem o tom a nemohl jsem se nedostat až k otázce víry. Hodně lidí tvrdí, že věří v Boha. Přesto žijí a chovají se, jako kdyby Bůh nebyl.

Apoštol Jakub napsal: Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. (Jakub 2:17-19) Deklarativní víra, ozdoba, kterou se opášeme v neděli, nebo kdykoliv se nám to zrovna hodí, je k ničemu. Je jako zkažené jídlo. Víra, která nenásleduje Krista, je mrtvá. Prosím, nepokoušejme se hájit tím, že přece nejsme spaseni na základě skutků. To jistě nejsme! Ale jaká je naše víra, pokud ji neprovází skutky? Pokud doopravdy nenásledujeme Krista, nejsme jeho učedníky a nemáme víru.

John Wesley trval bezpodmínečně na tom, aby lidé, kteří se nechtějí oprostit od protiprávního chování, opustili církevní společenství. Aby nesnižovali svojí přítomností jeho kredit, aby nevydávali Krista v posměch. Jsme i my ochotni být takto striktní a požadovat po člověku, který není následovníkem Krista beze zbytku a ponechal si způsoby tohoto světa (okrádá stát na daních, lže apod.), aby opustil společenství? Nebo raději přimhouříme oko a budeme dělat, že je to vlastně normální.

Do zbraně!

V posledních měsících roste mezi křesťany afinita ke zbraním. Řada křesťanů se ozbrojuje v naději, že se zbraní budou moci lépe chránit svůj život, svoji rodinu, svoji vlast… Polští křesťané dokonce vymysleli tag, kterým označují svoje selfie se zbraní.

690629760Víte, já nevím, jestli se mám smát nebo plakat. Je evidentní, že řada z prezentovaných zbraní jsou kuličkovky nebo vzduchovky, ale to je celkem jedno. Nejde o to, jakou zbraň ti lidé drží v ruce, ale co se tím snaží říct.

Je opravdu křesťanským postojem střelba do imigrantů? Nebo je to jenom salónní postoj lidí, kterým ve skutečnosti žádné reálné nebezpečí nehrozí? Abyste mi správně porozuměli: já v zásadě nemám nic proti zbraním, k jejich držení mám veskrze neutrální postoj. Mě jen vadí ta exhibice násilí, zvlášť u lidí, kteří ani nemají vojenský nebo policejní výcvik.

Opravdu si ti lidé myslí, že svými pistolemi nebo malorážkami zastaví někoho, kdo prošel válkou v Afghánistánu, Iráku, Lybii nebo aktuálně v Sýrii? A opravdu jsou přesvědčeni, že právě hrozba se zbraní v ruce je to, co v tomto okamžiku mají křesťané dělat? Já zde nezpochybňuji fakt, že EU katastrofálně selhává a že jakýkoliv státní útvar, který nedokáže chránit svoje hranice, má v principu zásadní existenciální problém. To je realita. Jenže opět se obracím na křesťany: co po nás chce v této situaci Kristus? Jít a střílet do imigrantů?

Na rozdíl od většiny z mých čtenářů mám zkušenost  s tím, když je na vás namířená ostře nabitá zbraň. Dvakrát jsem se díval do nataženého samopalu a jednou jsem měl u čela nabitou signální pistoli. Jako voják, který byl vycvičený k zabíjení protivníka si uvědomuji, jak obrovskou odpovědnost v takové situaci člověk má: je to něco naprosto neporovnatelného s americkými akčními filmy, v nichž je morálka degradována na pomstu doprovázenou bezhlavou střelbou a spektakulárními explozemi.

Každý z nás bude jednoho krásného dne stát před Božím soudem a bude se zodpovídat nejen z toho, co udělal, ale i z toho, co neudělal. A já bych v tom okamžiku nechtěl slyšet: „chtěl jsem to tobě, abys těm lidem nesl moje evangelium, ne abys jich dvaadvacet postřílel“. To, jak se v dnešní době zachováme, je na každém z nás a je možné, že toto rozhodnutí ovlivní nejen náš zbývající život zde na zemi, ale i na věčnosti.